Responsive image Responsive image

Om os

Virksomheden:

Mijodan A/S driver et miljø og genbrugs center i Sønderjylland med speciale i genanvendelse af restprodukter. Vi er godkendt til oplagring og behandling af affaldsfraktioner med henblik på øget genanvendelse af slutprodukter.

Vi har i de senere år oplevet en eksplosiv vækst inden for vores kerneområder, kompostering, jordindustri samt andre genanvendelige fraktioner, der kan bruges til jordforbedring. Det har resulteret i, at vi, inden for 2 år, igen udvider vores kapacitet med 7.000 m2, så vi fremover råder over 20.000 m2 lagerkapacitet under tag og 40.000 m2 befæstet udendørs areal.

Vores komposteringsanlæg har en kapacitet på 40.000 tons om året. Det afsættes til landbruget som et alternativ til dyrt fremstillet kunstgødning. Derved opnås to gode ting, da landbrugets økonomi belastes mindre, og miljøet spares for fremstilling af kunstgødning.

Mijodan A/S har stor erfaring i håndtering af spildevandsslam fra offentlige rensningsanlæg, både til kompostering og udbringning direkte på landbrugsjord. Vi kan håndtere hele forløbet - lige fra afhentning til oplagring og udbringning samt søgning af div. tilladelser fra myndigheder.

Mijodan A/S tog i starten af 2010 et nyt Jordhotel i brug, hvilket gør det muligt at modtage alle former for forurenet jord til enten genanvendelse eller slut deponering.

Mijodan A/S har i samarbejde med det gamle Sønderjyllands Amt og Tinglev Kommune lavet et projekt, hvor Tinglev Kommunes nu lukkede losseplads bliver rammen om et rekreativt område med en skibakke og friIuftsscene. Det er beliggende i et område, hvor der udvindes råstoffer. Når råstof udvindingen er slut, bliver hele området til gavn og glæde for lokalbefolkningen, som et fristed med fiskesøer, skibakke og friluftsteater. På den tidligere losseplads, hvor skibakken kommer til at ligge, vil området kunne rumme ca. 2,5 millioner tons jord, når det er færdigt.

Mijodan A/S har miljøtilladelser til opbevaring af fraktioner, der er belastet med tungmetaller, olie mm. i kortere eller længere perioder, og derved kan vi tilbyde vores kunder en totalløsning på deres affaldsproblemer.

I 2010 har Mijodan A/S fået yderligere miljøtilladelser, så der kan modtages alle former for affald til genanvendelse eller slutbehandling, samt forurenet jord over KL II.

 

2 Vision og strategi:

Hos Mijodan A/S ønsker vi i tæt samarbejde med vores kunder at tilbyde økonomiske, miljømæssige og ansvarlige løsninger med hensyn til håndtering af affald og restprodukter. Vi vil prioritere hensynet til såvel miljø, som arbejdsmiljø i arbejdsprocesserne, og derefter indbygge disse i overensstemmelse med myndighedernes krav samt vores kunders målsætninger og politikker for miljø

Mijodan A/S vil være en innovativ og udviklende virksomhed, der arbejder for at fremme og højne kvaliteten i genanvendelse, samt reducere mængderne til forbrænding og deponering i overensstemmelse med målsætninger for området. Alt sammen under mindst mulig miljøbelastning. I 2010 lykkes det Mijodan A/S, efter længere tids forsøg med brugt stenuld, at fremstille en fraktion, der gør det muligt for Rockwool A/S at genbruge brugt mineraluld i ny produktion af isoleringsmateriale.

I mange år er brugt isoleringsmateriale blevet deponeret på lossepladser i hele Danmark. Så vi er lidt stolte af, at det i samarbejde med Rockwool A/S er lykkedes at udvikle en metode, så der i fremtiden ikke skal mere brugt stenuldsmateriale på lossepladsen, men at det kan genbruges til nyt isoleringsmateriale.

En anden succeshistorie med genanvendelse omhandler gipsaffald. Før blev gipsaffald deponeret på lossepladser, men nu kan Mijodan A/S via en selvudviklet metode oparbejde gipsaffaldet, fjerne tapetrester, maling og andet forurenet materiale, så der fremkommer en ren gips. Den rene gips blandes i vores kompost til landbruget, da gips i rette mængder er meget jordforbedrende både til regulering af PH-værdien og strukturen i jorden. Dong Energy A/S er en kunde, man har udviklet et godt samarbejde med, hvor der er fokus på at benytte restprodukter til genanvendelse i stedet for deponering. Mijodan A/S genanvender biobundaske fra Dong Energy A/S's flis fyrede værker i vores kompostering, da asken indeholder gødning.

Det er Mijodan A/S vision at søge og udvikle fraktioner, der i dag deponeres, så disse i fremtiden kan indgå i ny produktion eller anden form for genanvendelse, og dermed spare vores samfund for unødig belastning af vores miljø.

Da vi arbejder med stort set alle problemstillinger vedr. affaldshåndtering, har vi også stor erfaring med løsning af affaldsopgaver - både rådgivning, sortering, analyse, behandling og afsætning.